EN Галерия Live
 

Тематични направления:

 • изпълнителско изкуство
 • музикална теория и история
 • педагогика и методика на образованието
 • музикален фолклор
 • хореография и балет
 • изобразителни изкуства

Резюмето включва кратко съдържание на доклада до 15 реда (Times New Roman, 14 р.), на английски език (а за българските участници и на български език), име на автора и ключови думи. Резюмето трябва да бъде изпратено по електронен път.

Докладът да бъде изпратен по електронен път в обем до 12 страници /
Научното съобщение – до 8 стр. /с включени в него библиография, бележки под линия и илюстративен материал (таблици, схеми, диаграми, нотни примери и др.). Оформлението му трябва да отговаря на следните изисквания (за публикуване в специално издание):

 • Формат на страницата – А4 със странични полета по 2,5 см. от всички страни;
 • Шрифт Times New Roman с големина 14 р. и междуредие 1.0;
 • Илюстративният материал (вмъкнати нотни примери, изображения, графики и др.) трябва се изпрати в отделни файлове със съответна номерация, отговаряща на поредността в доклада. Изображенията да бъдат с резолюция не по-малка от 300 dpi.

Формулярът за участие да съдържа информация за автора на доклада: длъжност, месторабота, адрес за контакти и e-mail. Формулярът за участие с посочените необходими за представяне технически средства и резюмето на доклада се изпращат предварително до Организационния комитет.

Организационният комитет извършва селекция и разпределение по работни секции, за което ще изпрати съответната информация на авторите.

Такса за участие:
В нея са включени издаването на докладите, материали за конференцията и кафе паузите.

 • 50 лв. за български граждани / 25 Euro за чужденци, които се внасят при регистрацията на място или по банков път;
 • 30 лв. за български докторанти / 15 euro за докторанти чужденци, които се внасят при регистрацията на място или по банков път.
При участие с повече от 1 доклад за всеки следващ се заплаща съответно15 euro за чужденци и 30 лв. за български участници.

Банкова сметка, по която се внасят таксите за участие:
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство
гр. Пловдив 4000, ул. „Тодор Самодумов” № 2
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, клон Пловдив

Сметки:

- в левове – BGN
Банка: УникредитБулбанк – клон Пловдив IBAN: BG32UNCR75273154632600 BIC: UNCRBGSF

- във валута – EURO
Банка: УникредитБулбанк – клон Пловдив IBAN: BG56UNCR75273498641407 BIC: UNCRBGSF

В платежния документ при изпращане на таксата за участие трябва да се изпишат всички имена на участника, така както са посочени във формуляра за участие. Необходимо е да се посочи, че сумата е за такса участие в международна конференция „Изкуство и образование- традиции и съвременност”. Таксата за превода на сумата е за сметка на участника.

Средствата за участие – пътни, дневни, нощувки, храна и такса участие са за сметка на участника или на организацията, която го командирова.
Работни езици: български и английски език.
Презентацията на докладите е в рамките на 20 минути .

Форма на участие
доклад и/или научно съобщение;

Срокове и адрес за кореспонденция

Крайният срок за изпращане на заявката за участие и резюме на доклада е 30 април 2014 г.

Селекция и уведомяване на участниците до 31 май 2014 г.

Регистрация за участие – 23 октомври 2014 от 9.00 ч. в Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство-Пловдив.

Адрес за изпращане на резюмета и доклади:
E-mail: pepi.dicheva@abv.bg
Пощенски адрес: Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство ул. „Тодор Самодумов” № 2, гр. Пловдив 4000

За справки и кореспонденция: проф. д-р Любен Досев, е-mail: l.dossev@artacademyplovdiv.com Телефон за контакти: +359 /32/ 601 464, +359 885218732

Програмата на конференцията ще бъде изпратена след окончателната селекция на докладите.